ZŠ a MŠ Osek
Osek 200
267 62 Komárov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEK


V souladu se zákonem č. 561/2004Sb.,§ 30, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám tento


Š K O L N Í   Ř Á D   A   V N I T Ř N Í   Ř Á D  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY


1. Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce žáků


Žák má právo
- na respektování své osobnosti
- na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu a na služby poskytované školou
– na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
– využívat dostupné informační technologie, zejména takové, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj
– na ochranu před informacemi, které nevhodně ovlivňují jeho morálku
– svobodně vyjadřovat své názory; svůj názor vyjadřuje formou, která neodporuje zásadám slušného chování; jeho názorům musí být věnována náležitá pozornost
– obrátit se na ředitele školy, třídního učitele a ostatní vyučující, pokud potřebuje informaci, radu či pomoc pokud se ocitne v nesnázích
– vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu
– na zvláštní péči v odůvodněných případech (dlouhodobého onemocnění, mimořádné schopnosti, apod.)
– na spravedlivé hodnocení svých výsledků
– během vyučování odejít na WC nebo se napít

Žák je povinen
– dodržovat základní hygienická pravidla
– dodržovat školní řád a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s kterými byl seznámen
– dodržovat zásady slušného chování
– dodržovat pravidla slušného chování i mimo školu
– řádně docházet do školy, účastnit se činností organizovaných školou v době vyučování, účastnit se distančního vzdělávání, podle svých schopností se připravovat na vyučování, dbát pokynů pedagogických pracovníků a dodržovat vnitřní řád školy
– setrvávat v budově školy do skončení vyučování nebo provozu školní družiny (pokud je do ní přihlášen); v případě potřeby dřívějšího odchodu ze školy vyzvedne žáka jeho zákonný zástupce osobně nebo pošle písemnou žádost o uvolnění
– po příchodu do školy se přezout do vhodné obuvi
– o přestávkách zůstávat ve třídě nebo školní družině, pokud nejsou povoleny jiné aktivity
– respektovat zákaz vstupu bez vyzvání do ředitelny, kabinetu a počítačové učebny
– nenarušovat nevhodným způsobem průběh vyučování; mobilní telefon a jiná elektronická zařízení smí žák používat pouze o velké přestávce nebo na pokyn učitele, nebo v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů. V průběhu vyučování je mobilní telefon vypnutý.
– nenosit do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků; žáci by neměli nosit do školy cenné předměty, které nepotřebují k výuce, pojištění žáků školy se vztahuje pouze na věci osobní (obuv, oblečení, apod.) a na předměty, které souvisejí s vyučováním; na ostatní předměty, které nesouvisejí s výukou se pojištění nevztahuje (řetízky, náušnice, prstýnky, mobilní telefony, tablety apod.)
– ztrátu věci ohlásit neprodleně učiteli
– vyvarovat se všech činností škodících zdraví (kouření, pití alkoholických nápojů, požívání zdraví škodlivých látek
– udržovat pořádek a čistotu svého pracovního místa, pomůcek a učebnic, které mu byly zapůjčeny; poškození a ztrátu hlásí ihned vyučujícímu 

Zákonní zástupci žáka mají právo

– na informace o chování a prospěchu svého dítěte
– vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy
– omluvit své dítě z vyučování
– být voleni do školské rady; prostřednictvím školské rady mohou vznášet připomínky ke školnímu vzdělávacímu programu, hospodaření školy, školnímu řádu, k výroční zprávě o činnosti školy, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, k rozpočtu školy; prostřednictvím školské rady mohou podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy


Zákonní zástupci jsou povinni
– zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do školy
– informovat školu o zdravotních obtížích dítěte a jiných skutečnostech, které by mohly ovlivnit vzdělávání dítěte
– omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování; na požádání ředitele školy doložit důvody nepřítomnosti; neúčast na vyučování do 1 týdne povoluje třídní učitel, na více dní ředitel školy
– oznamovat škole potřebné údaje k vyplnění školní matriky
– zúčastnit se po vyzvání ředitele školy projednání důležitých otázek týkajících se chování nebo vzdělávání svého dítěte


2. Provoz a vnitřní režim školy
– škola je pro žáky otevřena od 7,30 hodin; žáci zůstávají v šatně, dohled vykonává školnice
– třídy se pro žáky otevírají v 7,40 hodin; v 7,55 jsou žáci připraveni na vyučování
– rozvržení vyučovacího času:
1.hodina 8,00 – 8,45 přestávka 10 minut
2.hodina 8,55 – 9,40 přestávka 20 minut
3.hodina 10,00 – 10,45 přestávka 10 minut
4.hodina 10,55 - 11,40 polední přestávka 35minut
5.hodina 12,15 - 13,00
6.hodina 13.10 - 13.55
– dohled o přestávkách a před 1.vyučovací hodinou vykonává učitel, který následující hodinu vyučuje
– vyučování se řídí schváleným rozvrhem hodin, který je umístěn ve třídách; vyučující má možnost členit hodiny do tématicky příbuzných celků a stanovit tím četnost a délku přestávek dle potřeby; při střídání vyučujících ve třídě je nutno dodržet rozvržení vyučovacího času
– v 9,40 hodin odvádí učitel žáky do jídelny na svačinu, kde koná také dohled; po svačině žáci odchází samostatně do tříd; v případě relaxační přestávky venku odcházejí děti organizovaně na školní dvůr, přestávku lze prodloužit
– v 11,40 hodin odvádí učitel žáky do jídelny na oběd, kde koná dohled určený pracovník. Pod dohledem odchází žáci na 5. vyučovací hodinu. Vychovatelka školní družiny odvádí žáky, kteří navštěvují školní družinu.
– po skončení vyučování odvede učitel žáky do šatny, kde vykonává dohled až do jejich odchodu; žáci přihlášeni do ŠD odcházejí do ŠD
– po skončení vyučování uzamkne učitel třídu a klíč uloží v ředitelně, totéž platí i o pro vychovatelku ŠD; kabinet zamyká školnice
– poslední odcházející zaměstnanec z budovy zapíná zabezpečovací zařízení
– pobyt žáků ve škole a v prostranství patřícímu škole v době mimo vyučování je povolen pouze se souhlasem ředitele školy


Docházka do školy
– žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin
– nepřítomnost žáka musí být omluvena zákonným zástupcem ústně nebo písemně do 3 dnů; předem známá absence se omlouvá před jejím započetím, písemná žádost o uvolnění je k dispozici v ředitelně školy a na školním webu
– během vyučování nesmí žák svévolně opustit budovu; je-li mu nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby
– na akcích, kterých se žáci zúčastňují v rámci školy, platí ustanovení školního řádu


Školní družina
– řád školní družiny navazuje na řád školy
– o přijímání dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě kapacitních možností a zápisního lístku dítěte, který rodiče řádně vyplnili a kde stanovili dobu pobytu dítěte ve ŠD
– docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být od rodičů omluvena; žák může být uvolněn ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, na základě písemné žádosti nebo jestliže si dítě vyzvedne zákonný zástupce osobně
– do školní družiny děti dochází po vyučování (popř. o polední přestávce), své aktovky ukládají na určené místo
– opouštět školní družinu, areál školy, školního hřiště bez ohlášení a povolení vychovatelky není žákům dovoleno
– při přecházení vozovky žáci zastaví na okraji chodníku nebo na určeném místě, vychovatelka vchází do vozovky první a poslední ji opouští
– nevolnost nebo poranění hlásí žáci vychovatelce
– před odchodem domů žáci poklidí pomůcky a hračky
– s inventářem ŠD zacházejí žáci šetrně
– žáci dodržují bezpečnostní zásady, dopravní předpisy a dbají společného poučení o bezpečnosti, které je jim sděleno vždy na začátku každého školního roku
– žák je ve ŠD povinen řídit se pokyny vychovatelky a dodržovat řád ŠD
– při nedodržování a soustavném porušování řádu ŠD jsou informováni zákonní zástupci žáka, nenastane-li náprava, může být žák ze ŠD vyloučen


3. Bezpečnost a ochrana zdraví
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech
- žák má právo na život a práci ve zdravém životním prostředí.
- žák je povinen při poranění toto nahlásit vyučujícímu či jinému zaměstnanci školy, který zařídí vše potřebné
- každý pedagogický pracovník má povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby. Tuto skutečnost neprodleně oznámí řediteli školy.
– žáci jsou povinni chránit zdraví své i zdraví svých spolužáků na základě poučení o bezpečnosti na začátku školního roku i poučení v jednotlivých vyučovacích předmětech, které to vyžadují
– žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru pracovníka školy
– žáci ihned informují vyučujícího o úraze vzniklém v přímé souvislosti s výchovnou a vyučovací činností školy


Ochrana před sociálně patologickými jevy
– žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami
– nošení, distribuce a užívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření je žákům zakázáno

Opatření proti diskriminaci
- učitelé soustavně usilují o vytváření takových vztahů mezi žáky, které vylučují projevy netolerance, diskriminace a násilí. Cizí kultury a národnosti a národnostní menšiny jsou ve výuce představovány a přibližovány pozitivně se snahou vyhýbat se a eliminovat stereotypní
vnímání těchto skupin


4. Podmínky zacházení s majetkem školy
– žák má právo při dodržování pokynů učitelů a jiných oprávněných osob užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou nebo zájmovou činností
– žák je povinen všechny svěřené věci udržovat v pořádku a nepoškozovat věci, které tvoří zařízení školy nebo jsou majetkem jeho spolužáků
– za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována po projednání se zákonnými zástupci odpovídající náhrada
– manipulace se žaluziemi na oknech provádí žák jen na pokyn vyučujícího 


5. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení chování
– chování žáka ve škole se na vysvědčení hodnotí stupni 

stupeň 1 –žák přijímá a dodržuje pravidla chování stanovená řádem školy, má dobrý vztah ke všem spolužákům a ostatním dospělým lidem, méně závažných přestupků se dopouští jen ojediněle


stupeň 2 - chování žáka je v rozporu s obecnými pravidly chování a ustanoveními školního řádu, žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu; opakovaně se dopouští méně závažných přestupků; žák narušuje výchovně vzdělávací činnost škol, je méně přístupný výchovnému působení, ohrožuje bezpečnost, zdraví své nebo jiných osob

stupeň 3 – chování žáka je v zásadním rozporu s pravidly slušného chování; dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob; záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy, nerespektuje kázeňská opatření a dopouští se dalších přestupků; nesnaží se své chyby napravit a není přístupný výchovnému působení

- klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učitelem, kteří ve třídě vyučují, rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě
– škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a na akcích pořádaných školou, za chování žáka mimo školu zodpovídá zákonný zástupce žáka
– při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka Výchovná opatření
– žáku může být udělena pochvala za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci
– při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
- napomenutí třídního učitele – ukládá třídní učitel za méně závažné porušení školního řádu (např. zapomínání, opakující se hrubé vyjadřování, nedodržování pravidel slušného chování)
- důtka třídního učitele – ukládá třídní učitel za porušení školního řádu (např.časté konflikty se spolužáky, neplnění základních povinností)
- důtka ředitele školy – ukládá se po projednání v pedagogické radě (např. fyzické napadení spolužáka, násilí, šikana)

Hodnocení prospěchu
– hodnocení výsledků vzdělávání je v 1.-3. ročníku vyjádřeno slovně; slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon; obsahuje doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. V průběhu roku jsou žáci hodnoceni prostřednictvím bodového systému, motivačních razítek a krátkými zprávami do žákovských knížek.
– ve 4.-5. ročníku je vyjádřeno klasifikačním stupněm
– stupně prospěchu:
stupeň 1 - při práci je aktivní a iniciativní a spolupracuje s ostatními žáky
– vyjadřuje se samostatně, zadané úkoly umí řešit samostatně
– získané vědomosti umí aplikovat v praktických činnostech
– dopouští se jen občasných chyb
– spisovně se vyjadřuje ústně i písemně
stupeň 2 - úkoly řeší téměř samostatně, v práci je převážně aktivní, umí spolupracovat s ostatními
– umí se celkem samostatně vyjádřit
– méně závažné chyby dokáže opravit
– chápe souvislosti, ale občas potřebuje vedení
stupeň 3 - umí samostatně vyřešit jednodušší úkoly
– projevuje občasnou aktivitu
– své znalosti aplikuje málokdy v praktické činnosti
– vyjadřovací schopnosti jsou na nižší úrovni
– dopouští se závažnějších chyb
– s pomocí učitele dokáže chyby najít a opravit
stupeň 4 - řeší jen jednoduché úkoly, při samostatné práci většinou není úspěšný
– získané vědomosti není schopen aplikovat
– samostatné vyjadřování je velmi jednoduché
– při práci je pasivní
– dopouští se závažných chyb
stupeň 5 - při práci je pasivní
– vyjadřovací schopnosti mají velmi nízkou úroveň
– samostatně neumí vyřešit téměř žádný úkol
– nereaguje na návodné otázky
– chyby neumí najít ani s pomocí učitele
– u žáka se specifickými vzdělávacími potřebami může být ve 4. a 5. ročníku použito slovní hodnocení či kombinace klasifikace a slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce
– má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci pololetí, může do 3 pracovních dnů požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím ředitel, krajský úřad

Celkový prospěch
prospěl s vyznamenáním - průměr stupňů prospěchu není vyšší než 1,5
– nejhorší stupeň prospěchu je 2
prospěl –neprospěl s vyznamenáním a na vysvědčení není hodnocen stupněm 5
neprospěl - na vysvědčení je stupeň prospěchu 5
V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace jsou výsledky vzdělávání žáka popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ve ŠVP.
Žáci, kteří nesplnili požadavky k postupu do dalšího ročníku, opakují ročník dle pravidel stanovených §52 zákona č. 561/2004 Sb.

Zásady a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání
– při hodnocení žáků uplatňují učitelé přiměřenou náročnost vůči žákovi
– při hodnocení je kladen důraz na osobní pokrok žáka
– hodnocení nesmí být prostředkem k upevňování kázně
– učitel získává podklady pro hodnocení na základě všech projevů žáka (písemných, ústních a jiných)
– klasifikováno je pouze učivo, které již bylo procvičené
– k případné nepřítomnosti žáka ve škole učitel při hodnocení přihlíží
– zákonní zástupci jsou informováni o hodnocení žáka prostřednictvím prospěchových notýsků a žákovských knížek, mají též možnost kdykoliv po předběžné dohodě využít konzultace s učitelem
– při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka, jeho schopnostem i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat ve svých výkonech pro určitou indispozici


Klasifikace a hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
– u žáka se specifickými vzdělávacími potřebami učitelé při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédnou k charakteru postižení, používají podpůrná opatření doporučená příslušným poradenským pracovištěm, volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů
– vyučující klade důraz na druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkon, při klasifikaci se nevychází z počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl úspěšně
– klasifikovat lze slovně (viz výše), ale i známkou s tím, že se žákovy možnosti vezmou v úvahu a odrazí se v mírnější klasifikaci
– žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se věnuje speciální pozornost a péče
– všechna navrhovaná pedagogické opatření se projednají se zákonnými zástupci žáka


Zásady a pravidla sebehodnocení žáků
– dovednosti související se sebehodnocením jsou postupně u žáků rozvíjeny
– učitel poskytne žákům prostor pro sebehodnocení
– při sebehodnocení žáci vystihují porozumění učivu, zvládnutí vědomostí a dovedností, uvědomění si příčin neúspěchů a úspěchů; porovnávají své současné a dřívější znalosti
– učitel porovná názory žáka se svým hodnocením


Školní řád byl schválen pedagogickou radou dne 27. srpna 2021 a nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.


Mgr. Václava Smetanová
ředitelka školy

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

©2021 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

373 721 047 SKOLA@ZSOSEK.COM